سابلیمیشن بلکلایت

چاپ با روش سابلیمیشن ولی با استفاده ای چوهر های بلکلایت یا همان فلورسنت